Responsive image

รายการที่ไม่คืนตามกำหนด

# ชื่อเล่มงานวิจัย ชื่อผู้ยืม รหัสนักศึกษา วันที่ยืม วันที่ต้องคืน สถานะยืม-คืน
121 การแจกแจง Weighted Lindley และการประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านประกันภัย อังคณา จรรยสัจจี 5504052630544 19-02-2016 11-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
122 การเปรียบเทียบการทดลองภาวะสารรูปสนิทดีของข้อมูลตัดปลายด้านขวาที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล อังคณา จรรยสัจจี 5504052630544 19-02-2016 11-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
148 การจำแนกกลุ่มของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย วรวีร์ เชียงทอง 5504051630036 28-03-2016 25-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
150 การเปรียบเทียบรูปแบบพยากรณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน วรวีร์ เชียงทอง 5504051630036 28-03-2016 25-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
153 การหาขนาดตัวอย่างที่เพียงพอสำหรับการนำทฤษฏีลิมิตสู่ส่วนกลางไปประยุกต์ใช้กับการแจกแจงที และการแจกแจงแ สุดารัตน์ สิงห์มี 5504052630510 01-04-2016 22-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
164 การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเ สุภัสสร บางแจ้ง 5504051630605 18-05-2016 16-06-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
196 ตัวแบบการถดถอยพหุคูณเพื่อทำนายจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วรรณกนก ยิ้มละมัย 5704051636211 24-01-2018 07-02-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
197 การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณืความต้องการไฟฟ้าในระยะสั้นจากตัวแบบถดถอยและตัวแบบถดถอยที่ปรับฤดูกาล นัฐหทัย จินดา 5704051616678 24-01-2018 07-02-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
198 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการประกันวินาศภัยในประเทศไทย ฐิติมา ยงยิ่ง 5704051636059 24-01-2018 07-02-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
214 การพยากรณ์มูลค่าสินค้านำเข้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย จิราพร ปิ่นเนียม 5704052636052 05-02-2018 17-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
227 การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามพื้นที่เกาะลันตาและเกาะช้าง โพธิลาภ ลาภสวัสดิ์มงคล 5704051636261 12-02-2018 26-02-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
230 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกสับปะรดของประเทศไทย เกื้อกูล เชิดฉาย 5704052636290 13-02-2018 05-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
241 การพยากรณ์ปริมาณการนำเข้าแอปเปิ้ลของประเทศไทย ภตวัต อมรวิลาส 5704052636231 15-02-2018 30-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
244 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย จุทาทิพย์ รัตนรังษีศิริ 5704052636079 15-02-2018 17-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
245 การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ชัชชนก อภินันท์ถาวร 5704052630143 15-02-2018 17-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
246 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบอนุกรมเวลาปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ศุภณัฐ เนียมฉาย 5704052636141 15-02-2018 17-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
247 ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน้ำตาลทรายของประเทศไทย วิราวรรณ วรวงษ์ 5704052636346 15-02-2018 17-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
249 การเปรียบเทียบการพยากรณ์โดยวิธีพยากรณ์เดี่ยวและวิธีพยากรณ์ร่วม กรณีศึกษา ข้อมูล ปริมาณการส่งออกลำใยสดแ ภานุพงค์ อบเชย 5704052630119 16-02-2018 01-03-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
251 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมของปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ฐิติพันธ์ จิวรรจนะศิริ 5704051620128 16-02-2018 02-03-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
253 วิธีการพยากรณ์ร่วมสำหรับความผันผวนของดัชนีราคาหุ้น พีรพัฒน์ บานเย็น 5704051636016 16-02-2018 02-03-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
262 การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ภาคสถิติคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ม พงษ์รวี เลขนาวิน 5704052620105 26-02-2018 12-03-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
263 การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนครั้งการเรียกร้องสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์โดยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่ว พงษ์รวี เลขนาวิน 5704052620105 26-02-2018 12-03-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
265 การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ชัญญกัญญ์ แก้วบริสุทธิ์ 5804052630134 02-03-2018 16-03-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
268 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมที่ใช้ขีดจำกัดควบคุมแบบสมมาตรและไม่สมมาตรของแผนภูมิควบคุมค่ ณภัทร มโนรัตน์ 5704052630062 14-03-2018 07-05-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
269 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของความยาววิ่งเฉลี่ยและค่ามัธยฐานความยาววิ่งแผนภูมิควบคุมที่มีขบวนการแจกแจง เกียรติ์ชัย เทศอยู่ 5704052630046 14-03-2018 07-05-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
270 สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิติในชีวิตประจำวัน 1 กรชาล อุนทักษิณกุล 5704051616589 19-03-2018 02-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
271 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม Shewhart EWMA และ CUSUM ภายในตัวแบบ AR2 MA2 และARMA 2,2 ยศพล วงค์เจริญ 5704051616511 19-03-2018 02-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
280 การกำหนดขนาดตัวอย่างที่เพียงพอสำหรับทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลางเมื่อสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงเบต้า วทันยา ศรีชลงเทพย์ 5704051636083 26-03-2018 09-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
281 ความแกร่งของแผนภูมิควบคุม EWMA Sign เมื่อกระบวนการมีการแจกแจงแบบเบต้า ณัฐวิภา ข่ายแก้ว 5704051636105 26-03-2018 09-04-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
282 ตัวแบบการพยากรณ์มูลค่าการจำหน่ายคุกกี้และเค้กโดยวิธีการพยากรณ์ร่วมกัน พิชญานันท์ สิงห์สาย 5704051630336 05-04-2018 18-06-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
286 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชวลเบสิกสตูดิโอ 2010 จิราภรณ์ ศิริจารย์ 5704052630232 18-04-2018 02-05-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
287 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดสมดุลของสายงานผลิตด้วยวิธีแบบฮิวริสติกและวิธีการคอมโซล นัชชา ว่องไว 5704052630356 18-04-2018 02-05-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
291 การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทและค่าเงินรูเปียด้วยการวิเคราะห์ก แพรพลอย มูลเทพ 5704051630328 03-05-2018 15-06-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
293 การติดตามผลภาวะไขมันในเลือดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2557 - 2558 อรรถพล คงอารยะเวชกุล 5704052620148 07-05-2018 18-06-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
294 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุสำหรับการพยากรณ์อัตตราการตายจากอุบัติเหตุทางการจราจรในประเทศไทย อังศุมาลี จันทร์สุวรรณ 5704051630441 08-05-2018 15-06-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน