Responsive image

รายการที่ไม่คืนตามกำหนด

# ชื่อเล่มงานวิจัย ชื่อผู้ยืม รหัสนักศึกษา วันที่ยืม วันที่ต้องคืน สถานะยืม-คืน
121 การแจกแจง Weighted Lindley และการประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านประกันภัย อังคณา จรรยสัจจี 5504052630544 19-02-2016 11-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
122 การเปรียบเทียบการทดลองภาวะสารรูปสนิทดีของข้อมูลตัดปลายด้านขวาที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล อังคณา จรรยสัจจี 5504052630544 19-02-2016 11-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
127 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับช่วงความเชื่อมั่นบูตสแตรปของดัชนีวัดความสามารถ C pk อรวี พานทอง 5504052616100 25-02-2016 07-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
128 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่ามัธยฐาน อรวี พานทอง 5504052616100 25-02-2016 07-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
144 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ย อรวี พานทอง 5504052616100 24-03-2016 07-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
148 การจำแนกกลุ่มของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย วรวีร์ เชียงทอง 5504051630036 28-03-2016 25-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
150 การเปรียบเทียบรูปแบบพยากรณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน วรวีร์ เชียงทอง 5504051630036 28-03-2016 25-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
153 การหาขนาดตัวอย่างที่เพียงพอสำหรับการนำทฤษฏีลิมิตสู่ส่วนกลางไปประยุกต์ใช้กับการแจกแจงที และการแจกแจงแ สุดารัตน์ สิงห์มี 5504052630510 01-04-2016 22-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
164 การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเ สุภัสสร บางแจ้ง 5504051630605 18-05-2016 16-06-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
196 ตัวแบบการถดถอยพหุคูณเพื่อทำนายจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วรรณกนก ยิ้มละมัย 5704051636211 24-01-2018 07-02-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
197 การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณืความต้องการไฟฟ้าในระยะสั้นจากตัวแบบถดถอยและตัวแบบถดถอยที่ปรับฤดูกาล นัฐหทัย จินดา 5704051616678 24-01-2018 07-02-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
198 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการประกันวินาศภัยในประเทศไทย ฐิติมา ยงยิ่ง 5704051636059 24-01-2018 07-02-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
212 การพยากรณ์ร่วมด้วยตัวถ่วงน้ำหนักที่ให้ค่าความแปรปรวนต่ำสุด กรณีศึกษา : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลไม้ขอ อภิญญา ตั้งคำ 5704052630089 05-02-2018 19-02-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
214 การพยากรณ์มูลค่าสินค้านำเข้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย จิราพร ปิ่นเนียม 5704052636052 05-02-2018 19-02-2018
เกินกำหนด
ยังไม่คืน