Responsive image

รายการที่ไม่คืนตามกำหนด

# ชื่อเล่มงานวิจัย ชื่อผู้ยืม รหัสนักศึกษา วันที่ยืม วันที่ต้องคืน สถานะยืม-คืน
121 การแจกแจง Weighted Lindley และการประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านประกันภัย อังคณา จรรยสัจจี 5504052630544 19-02-2016 11-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
122 การเปรียบเทียบการทดลองภาวะสารรูปสนิทดีของข้อมูลตัดปลายด้านขวาที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล อังคณา จรรยสัจจี 5504052630544 19-02-2016 11-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
127 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับช่วงความเชื่อมั่นบูตสแตรปของดัชนีวัดความสามารถ C pk อรวี พานทอง 5504052616100 25-02-2016 07-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
128 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่ามัธยฐาน อรวี พานทอง 5504052616100 25-02-2016 07-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
144 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ย อรวี พานทอง 5504052616100 24-03-2016 07-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
148 การจำแนกกลุ่มของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย วรวีร์ เชียงทอง 5504051630036 28-03-2016 25-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
150 การเปรียบเทียบรูปแบบพยากรณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน วรวีร์ เชียงทอง 5504051630036 28-03-2016 25-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
153 การหาขนาดตัวอย่างที่เพียงพอสำหรับการนำทฤษฏีลิมิตสู่ส่วนกลางไปประยุกต์ใช้กับการแจกแจงที และการแจกแจงแ สุดารัตน์ สิงห์มี 5504052630510 01-04-2016 22-04-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
164 การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเ สุภัสสร บางแจ้ง 5504051630605 18-05-2016 16-06-2016
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
178 ตัวแบบถดถอยพหุคูณของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุเพื่อทำนายปริมาณการส่งออกข้าวของไทย ชรินธร บุญภิละ 5904051820061 06-11-2017 20-11-2017
เกินกำหนด
ยังไม่คืน
179 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมของปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย สลิลฎา ลีลาอุดมวรกุล 5904051820052 06-11-2017 20-11-2017
เกินกำหนด
ยังไม่คืน