Virtual International Conference on Applied Statistics (ICAS 2022)

📣 ขอเชิญชวน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
👉 Virtual International Conference on Applied Statistics (ICAS 2022)
📲 ในรูปแบบออนไลน์ “Data-Driven Statistics and Innovation”
📌 จัดโดย ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และเครือข่ายการวิจัยสถิติศาสตร์แห่งประเทศไทย
🗓 ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565
📩 เปิดรับบทความ 1 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2565
📒 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความ
💌 http://icas2022.stat.kmutnb.ac.th/
📞 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 66-2-555-2000 ต่อ 4903
📆 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.