บรรยาย เรื่อง Change Point Detection and its Applications โดย Professor Dr.Arjun K. Gupta

ภาควิชาสถิติประยุกต์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Arjun K. Gupta จากมหาวิทยาลัย Bowling Green State ประเทศสหรัฐอเมริกา
บรรยายในหัวข้อ Change Point Detection and its Applications ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 518 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ซึ่งมีผู้สนใจ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายหลายท่าน