กำหนดการรับสมัคร TCAS3 Admission

กำหนดการรับสมัคร TCAS2
Admission
ของภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS) *
– สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) *
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA) **

2 พฤษภาคม 2565 – 10 พฤษภาคม 2565

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/

การคำนวณคะแนน
– ความถนัดทั่วไป (GAT) 40 %
– ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) 40 %
– ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) 20 %

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ คณิตศาสตร์ – ศิลปศาสตร์