กำหนดการรับสมัคร TCAS2 โครงการคัดเลือกตรง ใช้คะแนนวิชาสามัญ , GAT/PAT

กำหนดการรับสมัคร TCAS2
โครงการคัดเลือกตรง ใช้คะแนนวิชาสามัญ , GAT/PAT
ของภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS) *
– สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) *
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA) **

1 มีนาคม 2565 – 10 เมษายน 2565

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. *ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ คณิตศาสตร์ – ศิลปศาสตร์
3. **ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต