กำหนดการรับสมัคร TCAS2 โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

กำหนดการรับสมัคร TCAS2
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
ของภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1 ธันวาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ คณิตศาสตร์ – ศิลปศาสตร์