ช่องทางติดต่อผู้สอน วิชา 040503011 Statistics for Engineers and Scientists ปีการศึกษา 1/2565

040503011 Statistics for Engineers and Scientists

ตอน รหัสผู้สอน e-mail ช่องทางติดต่อ 1 ช่องทางติดต่อ 2
1 STP sthaporn.t@sci.kmutnb.ac.th Press
2 KNT kanita.p@sci.kmutnb.ac.th Press
3 UJN uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.th Press
4 NPK noocharin.t@sci.kmutnb.ac.th Press
5 UJN uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.th Press
6 NPK noocharin.t@sci.kmutnb.ac.th Press
7 UJN uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.th Press
8 NPK noocharin.t@sci.kmutnb.ac.th Press
9 WSP wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.th Press
10 THAKK thanasate_stat@hotmail.com Tel. 0631706183 ID LINE : laithongnoi