คณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

คณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

ผศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

Email : pianpool.k@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ

  ผศ.ดร.วิกานดา ผาพันธ์

  ผู้ประสานงานบริการวิชาการ

  Email : wikanda.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

   อ.ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์

   ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

   Email : chonnikarn.r@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

    ผศ.ดร.วิลาสินี ปีระจิตร

    ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัสดุ

    Email : wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ