คณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

รศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

Email : nuanpan.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

  ผศ.ดร.อรไท พลเสน

  อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

  Email : orathai.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

   ผศ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์

   ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

   Email : kanita.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ