คณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

คณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

Email : uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

  อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์

  เลขานุการภาควิชาสถิติประยุกต์

  Email : kobkun.r@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

   ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

   อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

   Email : noocharin.t@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

    ผศ.บุญกอง ทะกลโยธิน

    อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

    Email : boonkong.d@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

     ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

     รองหัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

     Email : chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th. ผลงานทางวิชาการ