คณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Email : suvimol.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

  ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย์

  อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

  Email : siraprapa.m@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

   รศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

   อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

   Email : suparat.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

    ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

    อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

    Email : jeerapa.s@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

     รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

     ผู้อำนวยการโครงการ SMAST

     Email : thitanon.c@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ