บุคลากรภาควิชาสถิติประยุกต์

 

ผู้บริหาร

 

ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

Email : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th
ผลงานทางวิชาการ 

  ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

  รองหัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

  Email : chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th. ผลงานทางวิชาการ 

   รศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

   ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

   Email : nuanpan.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

    รศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม

    ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาสถิติประยุกต์

    Email : suvimol.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

     ผศ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์

     ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

     Email : kanita.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

      ผศ.ดร.วิลาสินี ปีระจิตร

      ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัสดุ

      Email : wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

       อ.ดร.มูรตี สมบูรณ์

       ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสหกิจศึกษา

       Email : murati.s@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ

         

        คณาจารย์

         

        ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

        ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
        และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์

        Email : saowanit.s@sci.kmutnb.ac.th
        ผลงานทางวิชาการ 

         รศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

         ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

         Email : pianpool.k@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

          ศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

          อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

          Email : sa-aat.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

           รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

           ผู้อำนวยการโครงการ SMAST

           Email : thitanon.c@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ

            รศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

            อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

            Email : suparat.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

             ผศ.บุญกอง ทะกลโยธิน

             อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

             Email : boonkong.d@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

              ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

              อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

              Email : jeerapa.s@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

               รศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

               ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
               สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

               Email : uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

                อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                Email : noocharin.t@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                 ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย์

                 อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                 Email : siraprapa.m@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                  รศ.ดร.อรไท พลเสน

                  อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                  Email : orathai.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                   อ.ดร.สถาพร เทพสัมฤทธิ์พร

                   อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                   Email : sthaporn.t@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                    ผศ.ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์

                    เลขานุการภาควิชาสถิติประยุกต์

                    Email : kobkun.r@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                     อ.ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

                     ผู้ประสานงานโครงงานพิเศษและฝึกงาน

                     Email : piyachat.l@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                      รศ.ดร.วิกานดา ผาพันธ์

                      ผู้ประสานงานบริการวิชาการ

                      Email : wikanda.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                       ผศ.ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์

                       ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

                       Email : chonnikarn.r@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                         

                        เจ้าหน้าที่

                         

                        นายรัตพงษ์ อัมพวา

                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                        Email : ruttapong.u@sci.kmutnb.ac.th

                         นางชรินธร จินดา

                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                         Email : charindhorn.b@sci.kmutnb.ac.th

                          นายคณวัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์

                          นักวิชาการคอมพิวเตอร์

                          Email : kanawat.r@sci.kmutnb.ac.th

                           นางสาวปัณณ์รียา ขำคง

                           นักวิชาการศึกษา

                           Email : nutchanat.k@sci.kmutnb.ac.th