ตัวอย่างการเขียนคำร้องสำหรับนักศึกษา

ตัวอย่างการเขียนคำร้องสำหรับนักศึกษา

# ตัวอย่างเอกสาร Download
1 คำขอรักษาสภาพโปรเจค Download
2 คำร้องขอเทียบแทนรายวิชา Download
3 คำร้องขอเปลี่ยนตอนวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ Download
4 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว Download
5 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา Download
6 คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา Download
7 คำร้องขอจบการศึกษาก่อนกำหนด Download
8 คำร้องขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ Download
9 คำร้องขอผ่อนผันค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Download
10 คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 1) Download
11 คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 2) Download
12 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กรณีสถานภาพนักศึกษาปกติ) Download
13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่มหาวิยาลัยกำหนด (กรณีสถานภาพนักศึกษาวิทยาทัณฑ์) Download
14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด Download
15 คำร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่สอบซ้ำซ้อน Download
16 คำร้องขอลาพักการศึกษา Download
17 คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน Download