ช่องทางสำหรับการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

(1) 040503011 Statistics in Everyday Life

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 13.00-16.00 JSJ Press
2 M 09.00-12.00 ORP Press
3 M 09.00-12.00 WSP Press
4 M 13.00-16.00 WSP Press
5 W 13.00-16.00 TSH Press
6 M 09.00-12.00 SPK Press
7 M 13.00-16.00 TSH Press
8 W 09.00-12.00 TSH Press
9 F 09.00-12.00 TSH Press
10 M 09.00-12.00 TSH Press
11 F 09.00-12.00 TIRUT Press

(2) 040503001 Statistics for Engineers and Scientists

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 09.00-12.00 STP Press
2 T 13.00-16.00 PAL Press
3 T 13.00-16.00 WSP Press
4 W 13.00-16.00 CPC/NPK Press
5 W 13.00-16.00 STP Press
6 M 09.00-12.00 PAL Press
7 H 09.00-12.00 STP Press
8 H 09.00-12.00 KKW Press
9 W 13.00-16.00 PAL Press
10 W 13.00-16.00 SPH Press
11 F 09.00-12.00 KKW Press
12 T 09.00-12.00 WSP Press
13 W 13.00-16.00 TIRUT Press
14 H 09.00-12.00 TIRUT Press

(3) 040503014 Statistics and Introduction to Experimental Design

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 H 13.00-16.00 MUT Press
2 F 09.00-12.00 MUT Press
3 M 09.00-12.00 MUT Press

(4) 040503021 Statistics for Scientists

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 09.00-12.00 NPK Press
2 T 09.00-12.00 NPK Press
3 T 09.00-12.00 MUT Press
4 T 09.00-12.00 WDP Press
5 W 09.00-12.00 NPK Press
6 F 16.00-19.00 CPC Press

(5) 040513102 Introduction to Probability

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 F 09.00-12.00 NPK/CPC Press

(6) 040513103 Statistical Analysis I

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 W 13.00-16.00 SPN Press
2 T 09.00-12.00 SPN Press
3 T 13.00-16.00 SPN Press
4 F 09.00-12.00 SPN Press

(7) 040513104 Statistical Analysis II *

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 13.00-16.00 WDP Press

(8) 040513105 Probability Theory

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 09.00-12.00 SNP Press

(9) 040513106 Theory of Statistics I

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 09.00-12.00 ORP Press
2 T 13.00-16.00 ORP Press
3 T 16.00-19.00 ORP Press

(10) 040513108 Multivariate Analysis I

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 13.00-16.00 SPH Press

(11) 040513109 Operations Research I

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 13.00-16.00 JSJ Press

(12) 040513111 Forecasting Techniques

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 F 09.00-12.00 TTN Press

(13) 040513112 Sampling Techniques

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 09.00-12.00 NPN Press

(14) 040513113 Computer Applications in Statistics I *

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 H 13.00-15.00 BKD Press
1 H 15.00-18.00 BKD Press
2 W 13.00-15.00 BKD Press
2 W 15.00-18.00 BKD Press

(15) 040513114 Computational Statistics

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 13.00-16.00 CPC Press
2 W 09.00-12.00 CPC Press

(16) 040513201 Categorical Data Analysis

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 13.00-16.00 NPM Press
2 T 09.00-12.00 NPM Press

(17) 040513203 Nonparametric Statistics

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 W 13.00-16.00 KNT Press
2 W 09.00-12.00 KNT Press

(18) 040513301 Operations Research II

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 13.00-16.00 SWS Google meet and line group ORII_2564

(19) 040513305 Production Planning and Inventory

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 17.00-20.00 SWS Google classroom and Line group

(20) 040513309 Decision Theory

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 H 09.00-12.00 JSJ Press

(21) 040513402 Statistical Data Processing *

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 18.00-20.00 PKP Press
1 T 13.00-16.00 PKP Press

(22) 040513404 Statistical Data Processing

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
2 T 16.00-18.00 PKP Press
2 T 09.00-12.00 PKP Press

(23) 040513407 Data Mining

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 09.00-12.00 CKR Press
1 T 13.00-15.00 CKR Press
2 T 15.00-18.00 CKR Press
2 T 18.00-20.00 CKR Press

(24) 040533102 Interest Theory

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 09.00-12.00 MAVAR Press
2 F 09.00-12.00 MAVAR Press

(25) 040533103 Operations Research

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 H 09.00-12.00 TTN Press
2 H 13.00-16.00 TTN Press

(26) 040533104 Business Forecasting

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 H 13.00-16.00 YPA Press
2 H 17.00-20.00 YPA Press

(27) 040533105 Research Methods in Business

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 09.00-12.00 BKD Press
2 M 13.00-16.00 BKD Press

(28) 040533201 Life Insurance

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 09.00-12.00 KKW Press
2 T 13.00-16.00 KKW Press

(29) 040533202 Non-Life Insurance

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 SA 09.00-12.00 SISRI/WINIL Press
2 SA 13.00-16.00 CHPUA Press

(30) 040533204 Casualty Actuarial Statistics

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 H 09.00-12.00 UJN Press
2 H 13.00-16.00 UJN Press

(31) 040533206 Actuarial Models

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 W 13.00-16.00 UJN Press

(32) 040533207 Loss Models

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 F 09.00-12.00 UJN Press

(33) 040533210 Selected Topics in Business Stat.

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 09.00-12.00 SPM Press
2 T 13.00-16.00 SPM Press

(34) 040533302 Statistical Applications in Marketing

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 T 13.00-16.00 KNT Press
2 T 09.00-12.00 KNT Press

(35) 040563102 Data Analytics in Regression *

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 H 17.00-20.00 PKP Press

(36) 040563103 Multivariate Analysis

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 09.00-12.00 SPH Press

(37) 040563104 Machine Learning

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 W 13.00-15.00 CKR Press
1 W 15.00-18.00 CKR Press

(38) 040563106 Introduction to Optimization

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 W 09.00-12.00 WDP Press

(39) 040563107 Tools for Statistical Data Science

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 F 16.00-19.00 PAPUT Press
1 F 19.00-21.00 PAPUT Press

(40) 040563201 Program for Statistical Computing

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 S 10.00-12.00 STP Press
1 H 13.00-16.00 STP Press

(41) 040563204 Web Technology

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 H 09.00-12.00 CKR Press
1 H 13.00-15.00 CKR Press

(42) 040563205 Artificial Intelligence

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 13.00-15.00 TSR Press
1 M 15.00-18.00 TSR Press

(43) 040563301 Quantitative Analysis for Business *

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 H 17.00-20.00 SWS Google classroom and Line group

(44) 040563306 Network Operations for Statistical Data

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 10.00-12.00 TNA Press
1 F 13.00-16.00 TNA Press

(45) 040563307 Quantitative Analysis in Financial Risk

ตอน วัน เวลาเรียน รหัสผู้สอน ช่องทางติดต่อ
1 M 13.00-16.00 PAL Press