ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล Best Student Paper Award


ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางจุฑามาศ บุญรัศมี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล และ รศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัล Best Student Paper Award ในชื่อบทความ An Estimation Approach of Classical Tail Index and an Application to Hydrology Assessment จาก World Congress on Engineering 2021 (International Conference of Applied and Engineering Mathematics) จัดโดย International Association of Engineers (IAENG) ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์