กำหนดการรับสมัคร TCAS โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 PORTFOLIO

กำหนดการรับสมัคร TCAS
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 PORTFOLIO
ของภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

15 ตุลาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
1.1 กรณีกำลังศึกษาอยู่ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม
1.2 กรณีสำเร็จการศึกษาใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 6 เทอม
2. จบแผนการเรียน สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
3. Portfolio