ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิลาสินี ปีระจิตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564