แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563

แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรปริญญาตรี AS

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis I) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม
040513114 สถิติเชิงคำนวณ (Computational Statistics) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
040513116 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภท (Categorical Data Analysis) รองศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน
040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์
040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040513114 สถิติเชิงคำนวณ (Computational Statistics) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
040533302 สถิติประยุกต์ทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) รองศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน
040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย (Interest Theory) รองศาสตราจารย์ร้อยเอกมานพ วราภักดิ์
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
040533107 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์
040533201 การประกันชีวิต (Life Insurance) อาจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์
040533204 สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Models) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
040533207 ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

หลักสูตรปริญญาตรี SDA

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
040563102 การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
040563103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม
040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Analytic for Business) อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์
040563204 เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์

วิชาบริการ

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม และ อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์

หลักสูตรปริญญาโท MAST

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040545202 การพยากรณ์เชิงสถิติ (Statistical Forecasting) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
040545301 ตัวแบบการวิจัยดำเนินงาน (Models of Operations Research) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์