ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. เสาวณิต สุขภารังษี และ ศ. ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาสถิติศาสตร์

🎉🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉
ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี และ
ศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาสถิติศาสตร์