📣 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง กำหนดวันฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2 💉💉

📣 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง
กำหนดวันฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2 💉💉
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตามกำหนดการ ดังนี้
🔹 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 29 ต.ค. 64
จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จากเดิมวันที่ 15 มกราคม 65
เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 19 มกราคม 65
โดยจะได้รับ SMS นัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้า
#KMUTNB #มจพ