📣 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

📣 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2565