🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉 ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565