โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (S-MASDA)

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (S-MASDA)

default-logo2

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (S-MASDA) คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร