แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562

แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562

หลักสูตรปริญญาตรี AS

 

040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II) : ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์

040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I) : ผศ.ดร. อรไท พลเสน

040513107 การวางแผนการทดลอง (Experimental Design) : ผศ.ดร. สุวิมล พันธ์แย้ม / ดร.มูรตี สมบูณ์

040513110 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) : ผศ.ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) : รศ.ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

040513204 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 2 (Multivariate Analysis II) : รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) : ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040513307 กราฟและข่ายงาน (Graphs and Networks) : ผศ.ดร. จีรภา สรรพกิจกำจร

040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) : รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

040513401 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ (Statistical Packages for Business) : ผศ. กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics) : ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040513502 การวิจัยเบื้องต้น (Introduction to Research Methods) : รศ.ดร. ยุภาพรณ์ อารีพงษ์

0405133205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น (Introductory Survival Models) : ดร. กอบกุล รวีสวัสดิ์ / ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์
 

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

 

040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) : ผศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040533201 การประกันชีวิต (Life Insurance) : ดร. กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533207 ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Models) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533302 สถิติประยุกต์ทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing) : รศ.ดร. คณิตาเพ็ชรัตน์

040533304 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) : ผศ.ดร. วลัยลักษณ์ ชวนัสพร

040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) : ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040533204 สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

 

หลักสูตรปริญญาตรี SDA
หลักสูตรปริญญาเอก DAST

 

040557201 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง (Advanced Probaility Theory) : Professor Dr. Hung T. Nguyen / รศ. ดร. เสาวณิต สุขภารังษี