แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560

แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560

หลักสูตรปริญญาตรี AS

 

451322 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง (Production Planning and Inventory Control) : รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

040513103 สถิติวิเคราะห์1 (Statistical Analysis I) : ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) : รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

040513108 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 1 (Multivariate Analysis I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล พันธ์แย้ม

040513109 การวิจัยดำเนินงาน 1 (Operations Research I) : ผศ.ดร. จีรภา สรรพกิจกำจร

040513110 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) : ผศ. ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

040513114 สถิติเชิงคำนวณ (Computational Statistics) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical Data Analysis I) : รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม

040513203 สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) : ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์

040513301 การวิจัยดำเนินงาน 2 (Operations Research II) : รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

 

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

 

040513108 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 1 (Multivariate Analysis I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล พันธ์แย้ม

451343 การประกันวินาศภัย 2 (Non-Life Insurance II) : อาจารย์ ดร.โชติมา พัวศิริ

451375  คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางสถิติ 1 (Computer Application in Statistics I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

455334 การแจกแจงความสูญเสีย (Loss Distribution) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 1 (Categorical Data Analysis I) : รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม

040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Statistics Data Processing) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) : รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040533201 การประกันชีวิต (Life Insurance) : อาจารย์กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533202 การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) : อาจารย์ ดร.โชติมา พัวศิริ

040533204 สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Models) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis) : ดร. กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533302 สถิติประยุกต์ทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing) : ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์

040533305 Introduction to Econometrics : รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

040513103 สถิติวิเคราะห์1 (Statistical Analysis) : ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

 

หลักสูตรปริญญาโท MAST

 

040545104 การวางแผนการวิเคราะห์การสารวจ (Design and Analysis of Surveys) : ผศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

040545201 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

040545202 การพยากรณ์เชิงสถิติ (Statistical Forecasting) : รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040545301 ตัวแบบการวิจัยดำเนินงาน (Models of Operations Research) : ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

 

วิชาบริการ

 

040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Everyday Life) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

040503011 สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ
สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร