แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2559

แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2559

หลักสูตรปริญญาตรี AS

 

451303 ทฤษฎีสถิติ 1 ( Theory of Statistics I ) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

451304 การวิจัยดำเนินงาน 2 (Operations Research II) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

451305 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 1 (Categorical Data Analysis I) : รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม อาจารย์ผู้สอน

451316 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 2 (Multivariate Analysis II) : รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

451322 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง (Production Planning and Inventory Control) : รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

451331 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics) : ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

451334 การบริหารคุณภาพ (Quality Management) : ผศ. กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

040513103 สถิติวิเคราะห์1 (Statistical Analysis I) : ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II) : อาจารย์ ดร.วิกานดา ผาพันธ์

040513108 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 1 (Multivariate Analysis I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล พันธ์แย้ม

040513109 การวิจัยดาเนินงาน 1 (Operations Research I) : ผศ.ดร. จีรภา สรรพกิจกาจร

040533201 การประกันชีวิต (Life Insurance) : อาจารย์กอบกุล รวีสวัสดิ์

 

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

 

451307 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) : รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

451310 การสำรวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) : ผศ. ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

451334 การบริหารคุณภาพ (Quality Management) : ผศ. กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

451343 การประกันวินาศภัย 2 (Non-Life Insurance II) : อาจารย์ ดร.โชติมา พัวศิริ

455210 สถิติประยุกต์ทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing) : ผศ. กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

455303 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) : รศ. ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

040513103 สถิติวิเคราะห์1 (Statistical Analysis I) : ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II) : อาจารย์ ดร.วิกานดา ผาพันธ์

040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) : ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกาจร

040533103 การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

 

หลักสูตรปริญญาโท MAST

 

040545104 การวางแผนการวิเคราะห์การสำรวจ (Design and Analysis of Surveys) : ผศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

040545202 การพยากรณ์เชิงสถิติ (Statistical Forecasting)รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

 

วิชาบริการ

 

450116 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) : อ.ดร คณิตา เพ็ขรัตน์

040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) : อ.ดร คณิตา เพ็ขรัตน์

450120 สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Everyday Life) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Everyday Life) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

450116 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) อ.ดร คณิตา เพ็ขรัตน์

040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) : อ.ดร คณิตา เพ็ขรัตน์