แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564

แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรปริญญาตรี AS

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040513103 (สถิติวิเคราะห์1) Statistical Analysis I รองศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis I) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม
040513109 การวิจัยดำเนินงาน 1 (Operations Research I) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร
040513116 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภท (Categorical Data Analysis) รองศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน
040513301 การวิจัยดาเนินงาน 2 (Operations Research II) ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
040513305 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Statistics Data Processing) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา
040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
040533201 การประกันชีวิต (Life Insurance) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) รองศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน
040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
040533107 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์
040533204 สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Models) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
040533207 ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

หลักสูตรปริญญาตรี SDA

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Statistics Data Processing) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา
040563102 การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา
040563103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis) ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม
040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
040563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Quantitative Analysis for Business) ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
040563307 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน (Quantitative Analysis in Financial Risk) อาจารย์ ดร. ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์
040563402 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

วิชาบริการ

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040443210 สถิติและการวางแผนการทดลองสาหรับอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม
040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน (Statistics in Everyday Life) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์

หลักสูตรปริญญาโท MAST

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040545202 การพยากรณ์เชิงสถิติ (Statistical Forecasting) ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
040545301 ตัวแบบการวิจัยดำเนินงาน (Models of Operations Research) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา มโนมัธย์