แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562

แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562

หลักสูตรปริญญาตรี AS

 

040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 (Statistical Analysis I) : รศ.ดร. สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II) : ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์

040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I) : ผศ.ดร. อรไท พลเสน

040513109 การวิจัยการดำเนินงาน 1 (Operation Research I) : ผศ.ดร. จีรภา สรรพกิจกำจร

040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis) :

รศ.ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน อาจารย์ผู้สอนสำหรับวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผศ.ดร. ชนาพันธุ์ ชนาเนตร อาจารย์ผู้สอนสำหรับวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

040513203 สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) : ผศ.ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์

040513301 การวิจัยดำเนินงาน 2 (Operations Research II) : รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

040513305 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง (Production Planning and Inventory Control) : รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) : ผศ.ดร. จีรภา สรรพกิจกำจร

040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) : ดร. ชนนิกานต์ รอดมรณ์

040513110 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) : ผศ.ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics) : ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์
 

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

 

040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) : ผศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040533201 การประกันชีวิต (Life Insurance) : ดร. กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533207 ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Models) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533302 สถิติประยุกต์ทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing) : รศ.ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์

040533304 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) : ผศ.ดร. วลัยลักษณ์ ชวนัสพร

040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) : ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040533204 สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

 

หลักสูตรปริญญาตรี SDA
หลักสูตรปริญญาโท MAST
หลักสูตรปริญญาเอก DAST