แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2561

แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2561

หลักสูตรปริญญาตรี AS

 

040513103 สถิติวิเคราะห์1 (Statistical Analysis I) : ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) : รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

040513108 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 1 (Multivariate Analysis I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล พันธ์แย้ม

040513109 การวิจัยดำเนินงาน 1 (Operations Research I) : ผศ.ดร. จีรภา สรรพกิจกำจร

040513114 สถิติเชิงคำนวณ (Computational Statistics) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 1 (Categorical Data Analysis I) :
ผศ. ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน อาจารย์ผู้สอนสำหรับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ผศ. ดร. ชนาพันธุ์ ชนาเนตร อาจารย์ผู้สอนสำหรับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

040513203 สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์

040513301 การวิจัยดาเนินงาน 2 (Operations Research II) : รองศาสตราจาย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

040513305 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง (Production Planning and Inventory Control) : รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) : ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

 

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

 

040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 1 (Categorical Data Analysis I) :
ผศ. ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน อาจารย์ผู้สอนสาหรับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ผศ. ดร. ชนาพันธุ์ ชนาเนตร อาจารย์ผู้สอนสาหรับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

040513402 : การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Statistics Data Processing) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย (Interest Theory) : รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก มานพ วราภักดิ์

040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) : รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040533201 การประกันชีวิต (Life Insurance) : อาจารย์กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533202 การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) : อาจารย์ ดร.โชติมา พัวศิริ

040533204 สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533207 ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis) : ดร. กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533302 สถิติประยุกต์ทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์ (kanita.p@sci.kmutnb.ac.th)

040533305 Introduction to Econometrics : รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

 

หลักสูตรปริญญาโท MAST

 

040545104 การวางแผนการวิเคราะห์การสำรวจ (Design and Analysis of Surveys) : ผศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

040545202 การพยากรณ์เชิงสถิติ (Statistical Forecasting) : รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040545301 ตัวแบบการวิจัยดำเนินงาน (Models of Operations Research) : ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

 

วิชาบริการ

 

040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Everyday Life) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) : อ.ดร มูรตี สมบูรณ์