แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560

แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560

หลักสูตรปริญญาตรี AS

 

040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics) : ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

451309 สถิติเชิงคำนวณ (Computational Statistics) : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

451312 การวิจัยเบื้องต้น (Introduction to Research Methods) : รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

451421 การจำลอง (Simulation ) : รศ.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

040513101 : การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data Collection and Management) : อาจารย์ บุญกอง ทะกลโยธิน

040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II) : อาจารย์ ดร.วิกานดา ผาพันธ์

040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

451302 การวางแผนการทดลอง 1 (Experimental Design I) : รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม อาจารย์ผู้สอน

040513110 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

451310 การสำรวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) : ผศ. ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

040513204 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 2 (Multivariate Analysis II) : รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) : ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

 

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

 

455302 การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ (Simulation and Business Models) : รศ.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

455313 การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business) : ผศ.ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data Collection and Management) : อาจารย์ บุญกอง ทะกลโยธิน

040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 (Computer Applications in Statistics I) : อาจารย์บุญกอง ทะกลโยธิน

040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) : ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต (Statistical Quality Control) : รศ. ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย (General Principles of Insurance) : ดร. กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533209 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย (Insurance Law) : อาจารย์สุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ (suchart@bangkokinsurance.com) , ผู้ช่วยผู้อำนวยการ BKI Academy ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

040533302 สถิติประยุกต์ทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing) : ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์ (kanita.p@sci.kmutnb.ac.th)

455331 สถิติประกันชีวิต (Life Actuarial Statistics) : รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกมานพ วราภักดิ์

 

หลักสูตรปริญญาโท MAST

 

040545101 คณิตศาสตร์สำหรับนักสถิติ (Mathematics for Statisticians) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040545102 วิธีการทางสถิติ (STATISTICAL METHODS) : รศ. ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

040545105 การวางแผนและวิเคราะห์การทดลอง (Design and Analysis of Experiments) : รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม

040545201 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

040545205 ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Models) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

040545209 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต (Statistical Quality Control) : รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

 

วิชาบริการ

 

450120 หรือ 040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Everyday Life) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

450120 หรือ 040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Everyday Life) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม