แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2559

แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2559

หลักสูตรปริญญาตรี AS

 

1. 451202 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 1    Multivariate Analysis I ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวุิมล  พันธ์แย้ม

2. 451204 การวิจัยดำเนินงาน 1    Operations Research I   ผศ.ดร. จีรภา สรรพกิจกำจร

3. 451205  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability Theory) รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

4. 451241  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย  General Principles of Insurance  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล

5.  451303  ทฤษฎีสถิติ 1 Theory of Statistics I  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท  พลเสน

6. 451304 การวิจัยดําเนินงาน 2   (Operations Research II) รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

7.  451304 การวิจัยด าเนินงาน 2    (Operations Research II)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพันธุ์ ชนาเนตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

8. 451305    การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 1  Categorical Data Analysis I  รศ.วิจิตรา  พลเยี่ยม อาจารย์ผู้สอน

9. 451306 การวิเคราะหการถดถอย 1    Regression Analysis   ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพียรพูล  เกิดวิชัย

10. 451307 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control)  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

11.  451310  การสำรวจด้วยตัวอย่าง   Sample Survey   ผศ. ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

12.  451316   การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 2   Multivariate Analysis I รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

13.  451322  การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง  Production Planning and Inventory Control รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

14. 451334  การบริหารคุณภาพ (Quality  Management)  ผศ.  กรองแก้ว   หวังนิเวศน์กุล

15. 451404 โครงงานพิเศษ 2  Special Project II  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

16.  040513103  (สถิติวิเคราะห์1)   Statistical Analysis I ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

17. 040513102  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น Introduction to Probability  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

1. 451202 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 1    Multivariate Analysis I  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวุิมล  พันธ์แย้ม

2. 451307 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต (Statistical Quality Control)  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

3.  451310  การส ารวจด้วยตัวอย่าง    Sample Survey  ผศ. ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

4. 451325 ทฤษฎีสินคา้คงคลงั      Inventory Theory  ผศ. ดร. ศิรประภา  มโนมธัย

5. 451334  การบริหารคุณภาพ (Quality  Management)  ผศ.  กรองแก้ว   หวังนิเวศน์กุล

6. 451342   การประกันวินาศภัย 1  Non-Life Insurance I ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล

7. 451343 การประกันวินาศภัย 2   (Non-Life Insurance II)  อาจารย์ ดร.โชติมา  พัวศิริ

8. 451375 : คอมพิวเตอรประยุกตทางสถิติ 1 Computer Application in Statistics I  ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพียรพูล  เกิดวิชัย

9. 451404  โครงงานพิเศษ 2 Special Project II คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

10. 455201 ทฤษฎีดอกเบีย้  (Interest Theory)  รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก มานพ   วราภักดิ์

11. 455202 การวิจัยด าเนินงาน   (Operations Research)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์   ชนาเนตร

12. 455210  สถิติประยกุตท์างการตลาด (Statistical  Applications  in  Marketing)  ผศ.  กรองแก้ว   หวังนิเวศน์กุล

13.   455301   เศรษฐมิติ (Econometrics)  รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

14. 455332  ตัวแบบการอยู่รอดเบ ้องต้น Introductory Survival Models  รศ.วิ จ ตรา พลเย ่ยม อาจารยิ์ผู้สอน

15.  040513103  (สถิติวิเคราะห์1)   Statistical Analysis I  ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

16. 455333 สถิติประกันวินาศภัย   (Casualty Actuarial Statistics) อาจารย์เฉลิมเกียรติ   จรามรบูรพงศ์

17. 455403 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย   (Selected Topics in Business Statistics and Insurance)  อาจารย์ ดร.บุญมา   พรชัย

18. 040513102  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น Introduction to Probability ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

19. 040533201 การประกันชีวิต   (Life Insurance) อาจารย์กอบกุล  รวีสวัสดิ์

หลักสูตรปริญญาโท MAST

1. 04054104 การวางแผนการวิเคราะห์การสำรวจ  Design and Analysis of Surveys  ผศ.ดร.นวลพรรณ  ลอว์สัน

2. 040545202 การพยากรณ์เชิงสถิติ      Statistical Forecasting รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

3. 040545206 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม     Categorical Data Analysis  รศ.วิจิตรา  พลเยี่ยม อาจารย์ผู้สอน

4. 040545301 ตัวแบบการวิจัยด าเนินงาน (Models of Operations Research)  ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์ และ รศ. ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

5.  040545106 วิทยานิพนธ์     Thesis  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

6. 040545107 สารนิพนธ์     Master Project คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

7. 453401 ตัวแบบการวิจัยดําเนินงาน    (Models of Operations Research)  ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์ และ รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

หลักสูตรปริญญาเอก DST

1. 040557202  Advanced Statistical Theory  Dr. Fazil Baksh

2. 040557305  ทฤษฎีตัวแบบเชิงเส้น       Theory of Linear Models  Prof. Dr. Wang

3. 456902 วิทยานิพนธ์    Thesis  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

4. 040557401 วิทยานิพนธ์     Thesis คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

วิชาบริการ

1. 450116  สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน     Statistics and Introduction to Experimental Design  อ.ดร คณิตา  เพ็ขรัตน

2. 450120 หรือ 040503001 สถิติในชีวิตประจ าวัน     Statistics in Everyday Life  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. 040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น     Statistics and Introduction to Experimental Design  อ.ดร คณิตา  เพ็ขรัตน์

4. 040503011   สถิติส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์   Statistics for Engineers and Scientists  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ  สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม