แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558

แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558

 

หลักสูตรปริญญาตรี AS

1. 451201 สถิติวิเคราะห์ 2 (STATISTICAL ANALYSIS 2 ) ผศ. กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

2. 451302 การวางแผนการทดลอง 1 Experimental Design I รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม อาจารย์ผู้สอน

3. 451308 เทคนิคการพยากรณ์ Forecasting Techniques รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

4. 451309 สถิติเชิงคำนวณ Computational Statistics ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

5. 451311 สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ Nonparametric Statistics ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์

6. 451312 การวิจัยเบื้องต้น Introduction to Research Methods รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

7. 451313 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data Processing) ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

8. 451375 : คอมพิวเตอร์ประยุกตทางสถิติ 1 Computer Application in Statistics I ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

9. 451381 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาการเงิน (Financial Times Series) รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

10. 451403 โครงงานพิเศษ 1 Special Project I  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

11. 451422 ทฤษฎีการตัดสินใจ Decision Theory ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกาจร

12. 452232 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ (Statistical Database Management) ดร.อัครา ประโยชน์ (ADP)

13. 040513101 : การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ Statistical Data Collection and Management อาจารย์ บุญกอง ทะกลโยธิน

14. 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น Introduction to Probability ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

1. 451205 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability Theory) รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

2. 451302 การวางแผนการทดลอง 1 Experimental Design I รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม อาจารย์ผู้สอน

3. 451303 ทฤษฎีสถิติ 1 Theory of Statistics I ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

4. 451313 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data Processing) / 3 หน่วยกิต (3-2-3) ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

5. 451325 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง Inventory Theory ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

6. 451341 การประกันชีวิต (Life Insurance) อาจารย์กอบกุล รวีสวัสดิ์

7. 451376 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2 Computer Applications in Statistics II ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

8. 451403 โครงงานพิเศษ 1 Special Project I คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

9. 451422 ทฤษฎีการตัดสินใจ Decision Theory ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกาจร

10. 455313 การวิจัยเชิงธุรกิจ Research Methods in Business ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกาจร

11. 455330 การวิเคราะห.ประชากรศาสตร. Demographic Analysis ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

12. 455331 สถิติประกันชีวิต (Life Actuarial Statistics) รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกมานพ วราภักดิ์

13. 455334 การแจกแจงความสูญเสีย Loss Distribution  ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

14. 040513101 : การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ Statistical Data Collection and Management อาจารย์ บุญกอง ทะกลโยธิน

15. 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น Introduction to Probability ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

16. 040533101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย General Principles of Insurance ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

หลักสูตรปริญญาโท MAST

1.  040545103 ทฤษฏีสถิติ 1 : Theory of Statistics I  รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

2. 040545105 การวางแผนและวิเคราะห์การทดลอง Design and Analysis of Experiments  รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม อาจารย์ผู้สอน

3. 040545106 วิทยานิพนธ์ Thesis คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

4. 040545201 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

5. 040545205 ตัวแบบเชิงเส้น Linear Models ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

6. 040545209 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต (Statistical Quality Control)  รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

หลักสูตรปริญญาเอก DST

1. 456902 วิทยานิพนธ์ Dissertation  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

2. 040557401 วิทยานิพนธ์ Dissertation  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

วิชาบริการ

1. 450116 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น Statistics and Introduction to Experimental Design อาจารย์สุวิมล พันธ์แย้ม

2. 450120 หรือ 040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน Statistics in Everyday Life  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. 040503011 สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ Statistics for Engineers and Scientists คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

4. 040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น Statistics and Introduction to Experimental Design  อาจารย์สุวิมล พันธ์แย้ม

5. 451101 (สถติติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น) Introduction to Probability and Statistics  ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

6. 040503101 (สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น) Introduction to Probability and Statistics  ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

7. 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ Statistics for Engineers and Scientists คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์

8.  040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ Statistics for Engineers and Scientists คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์