แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564

แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรปริญญาตรี AS

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040513107 การวางแผนการทดลอง (Experimental design) อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม
040513115 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์
040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์
040513404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสาหรับธุรกิจ อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์
040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย (General Principles of Insurance) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล และ อาจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย (General Principles of Insurance) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล และ อาจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์
040533106 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์
040533304 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

หลักสูตรปริญญาตรี SDA

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040563101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics Theory) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์
040563401 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์
040563202 การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลทางสถิติ อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
(Data Science and Analytic for Business)
อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

วิชาบริการ

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม