แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563

แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563

หลักสูตรปริญญาตรี AS

 

040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II) : ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์ / อ. ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

040513107 การวางแผนการทดลอง (Experimental Design) : ผศ.ดร สุวิมล พันธ์แย้ม / อ. มูรตี สมบูรณ์

040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis) : รศ.ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

040513204 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 2 (Multivariate Analysis II) : รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) : ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040513307 กราฟและข่ายงาน (Graphs and Networks) : ผศ.ดร. จีรภา สรรพกิจกำจร

040513401 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ (Statistical for Business) : ผศ. กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (ฺBusiness Mathematics) : ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040513502 (Introdution to Research Methods) : รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักประกันภัย (General Principles Insuarance) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล / อ. กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533301 การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ (Simulation and Business Models) : รศ.ดร. ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ
 

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

 

040513107 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II) : ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์ / อ. ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) : รศ.ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) : ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040513401 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ (Statistical Packages for Business) : ผศ. กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักประกันภัย (General Principles of Insurance) : ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล / อ. กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น (Introductory Survival Models) : อ. กอบกุล รวีสวัสดิ์

040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis) : อ.กอบกุล รวีสวัสดิ์

 

หลักสูตรปริญญาตรี SDA
วิชาบริการ

 

0405030001 สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Everday Life) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์