แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2561

แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2561

หลักสูตรปริญญาตรี AS

040513103 (สถิติวิเคราะห์1) Statistical Analysis I : ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) : รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

040513107 การวางแผนการทดลอง (Experimental Design I) : รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม

040513110 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) : ผศ. ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

040513204 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 2 (Multivariate Analysis II) : รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics) : ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040513502 การวิจัยเบื้องต้น (Introduction to Research Methods) : รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

 

หลักสูตรปริญญาตรี ASB

 

040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) : ผศ. ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

040513114 สถิติเชิงคำนวณ (Computational Statistics) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) : ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์

040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) : รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย (General Principles of Insurance) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533203 สถิติประกันชีวิต (Life Actuarial Statistics) : รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกมานพ วราภักดิ์

040533207 ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040533209 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย (Insurance Law) : อาจารย์สุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ BKI Academy ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

040533304 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) : ผศ.ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร

040533307 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาการเงิน (Financial Time Series) : รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

 

หลักสูตรปริญญาโท MAST

 

040545101 คณิตศาสตร์สำหรับนักสถิติ (Mathematics for Statisticians) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

040545103 ทฤษฏีสถิติ (Theory of Statistics) : รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

040545105 การวางแผนและวิเคราะห์การทดลอง (Design and Analysis of Experiments) : รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม

040545201 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย

040545205 ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Models) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท พลเสน

040545209 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต (Statistical Quality Control) : รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

 

หลักสูตรปริญญาเอก DAST
วิชาบริการ

 

040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) : อาจารย์วิลาสินี ปีระจิตร

040503011 สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists) : คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และสาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

040503101 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability and Statistics) : ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์