แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

**ประกาศ**
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(ขยายวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์,ค้นคว้าอิสระ)