เกี่ยวกับภาควิชา

 

idea13

ปรัชญา

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา

ร่วมพัฒนาวิชาการ ให้บริการเป็นกันเอง

view16-1

 วิสัยทัศน์

"ภาควิชาสถิติประยุกต์เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้าน สถิติที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ ให้บริการวิชาการและทำการวิจัย"

marketing8

พันธกิจ  

ผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ และมีคุณธรรม

ให้บริการทางด้านสถิติแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ทำการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ วิสัยทัศน์