หลักสูตรสถิติประยุกต์ (ปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Bachelor of Science Program in Applied Statistics

default-logo2

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุง 2558 รหัสหลักสูตร 58040514 (AS)
โครงการปกติ 135 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 39 หน่วยกิต
วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต วิชาไม่คิดหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

 

โครงการสหกิจศึกษา 135 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ : ข้อมูลหลักสูตรทางอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
อ้างอิงจากเว็บไซต์ : http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp