หลักสูตรสถิติประยุกต์ (ปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Bachelor of Science Program in Applied Statistics

default-logo2

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุง 2558 รหัสหลักสูตร 58040514 (AS)
โครงการปกติ 135 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040713111 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ, 3(3-0)

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080103012 การอ่าน 1, 3(3-0)
080103013 การอ่าน 2, 3(3-0)
080103014 การเขียน 1, 3(3-0)
080103015 การเขียน 2, 3(3-0)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)

หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 58 หน่วยกิต
040203101 คณิตศาสตร์ 1, 3(3-0)
040203102 คณิตศาสตร์ 2, 3(3-0)
040203201 สมการเชิงอนุพันธ์, 3(3-0)
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์, 3(3-0)
040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ, 3(3-0)
040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น, 3(3-0)
040513103 สถิติวิเคราะห์ 1, 3(3-0)
040513104 สถิติวิเคราะห์ 2, 3(3-0)
040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น, 3(3-0)
040513106 ทฤษฎีสถิติ 1, 3(3-0)
040513107 การวางแผนการทดลอง, 3(3-0)
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1, 3(3-0)
040513109 การวิจัยดำเนินงาน 1, 3(3-0)
040513110 การวิเคราะห์การถดถอย, 3(3-0)
040513111 เทคนิคการพยากรณ์, 3(3-0)
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง, 3(3-0)
040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1, 3(2-3)
040513114 สถิติเชิงคำนวณ, 3(3-0)
040513115 โครงงานพิเศษ 1, 1(0-2)
040513116 โครงงานพิเศษ 2, 3(0-6)

กลุ่มวิชาชีพ 39 หน่วยกิต
วิชาเลือก 39 หน่วยกิต
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท, 3(3-0)
040513202 ทฤษฎีสถิติ 2, 3(3-0)
040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์, 3(3-0)
040513204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 2, 3(3-0)
040513301 การวิจัยดำเนินงาน 2, 3(3-0)
040513302 กำหนดการเชิงเส้น, 3(3-0)
040513303 กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม, 3(3-0)
040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง, 3(3-0)
040513305 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง, 3(3-0)
040513306 ทฤษฎีแถวคอย, 3(3-0)
040513307 กราฟและข่ายงาน, 3(3-0)
040513308 การจำลอง, 3(3-0)
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ, 3(3-0)
040513310 การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น, 3(3-0)
040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ, 3(3-0)
040513312 ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์, 3(3-0)
040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์, 3(3-0)
040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2, 3(2-3)
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513403 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ, 3(2-3)
040513405 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางสถิติ, 3(2-3)
040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ, 3(2-3)
040513407 เหมืองข้อมูล, 3(2-3)
040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ, 3(3-0)
040513502 การวิจัยเบื้องต้น, 3(3-0)
040513503 การบริหารคุณภาพ, 3(3-0)
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย, 3(3-0)
040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย, 3(3-0)
040533201 การประกันชีวิต, 3(3-0)
040533202 การประกันวินาศภัย, 3(3-0)
040533203 สถิติประกันชีวิต, 3(3-0)
040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น, 3(3-0)
040533309 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน, 3(3-0)
วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต
วิชาไม่คิดหน่วยกิต 0 หน่วยกิต
040513900 การฝึกงาน, 0(0-240)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)
XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)
วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต วิชาไม่คิดหน่วยกิต 0 หน่วยกิต
42XXXX การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง), 3(0-9)

 

โครงการสหกิจศึกษา 135 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
] วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040713111 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ, 3(3-0)
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080103012 การอ่าน 1, 3(3-0)
080103013 การอ่าน 2, 3(3-0)
080103014 การเขียน 1, 3(3-0)
080103015 การเขียน 2, 3(3-0)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต, 3(3-0)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
080303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
080303501 บาสเกตบอล, 1(0-2)
080303502 วอลเลย์บอล, 1(0-2)
080303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
080303504 ลีลาศ, 1(0-2)
080303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 61 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 61 หน่วยกิต
040203101 คณิตศาสตร์ 1, 3(3-0)
040203102 คณิตศาสตร์ 2, 3(3-0)
040203201 สมการเชิงอนุพันธ์, 3(3-0)
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์, 3(3-0)
040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ, 3(3-0)
040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น, 3(3-0)
040513103 สถิติวิเคราะห์ 1, 3(3-0)
040513104 สถิติวิเคราะห์ 2, 3(3-0)
040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น, 3(3-0)
040513106 ทฤษฎีสถิติ 1, 3(3-0)
040513107 การวางแผนการทดลอง, 3(3-0)
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1, 3(3-0)
040513109 การวิจัยดำเนินงาน 1, 3(3-0)
040513110 การวิเคราะห์การถดถอย, 3(3-0)
040513111 เทคนิคการพยากรณ์, 3(3-0)
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง, 3(3-0)
040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1, 3(2-3)
040513114 สถิติเชิงคำนวณ, 3(3-0)
040513901 เตรียมสหกิจศึกษา, 1(0-15)
040513902 สหกิจศึกษา, 6(0-270)

กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
วิชาเลือก 36 หน่วยกิต
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท, 3(3-0)
040513202 ทฤษฎีสถิติ 2, 3(3-0)
040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์, 3(3-0)
040513204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 2, 3(3-0)
040513301 การวิจัยดำเนินงาน 2, 3(3-0)
040513302 กำหนดการเชิงเส้น, 3(3-0)
040513303 กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม, 3(3-0)
040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง, 3(3-0)
040513305 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง, 3(3-0)
040513306 ทฤษฎีแถวคอย, 3(3-0)
040513307 กราฟและข่ายงาน, 3(3-0)
040513308 การจำลอง, 3(3-0)
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ, 3(3-0)
040513310 การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น, 3(3-0)
040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ, 3(3-0)
040513312 ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์, 3(3-0)
040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์, 3(3-0)
040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2, 3(2-3)
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513403 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ, 3(2-3)
040513405 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางสถิติ, 3(2-3)
040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ, 3(2-3)
040513407 เหมืองข้อมูล, 3(2-3)
040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ, 3(3-0)
040513502 การวิจัยเบื้องต้น, 3(3-0)
040513503 การบริหารคุณภาพ, 3(3-0)
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย, 3(3-0)
040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย, 3(3-0)
040533201 การประกันชีวิต, 3(3-0)
040533202 การประกันวินาศภัย, 3(3-0)
040533203 สถิติประกันชีวิต, 3(3-0)
040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น, 3(3-0)
040533309 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน, 3(3-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)
XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)