หลักสูตรสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ปริญญาตรี)

หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

Bachelor of Science Program in Business Statistics and Insurance

default-logo2

ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์หลักสูตรใหม่ 2558 รหัสหลักสูตร 58040534 (ASB)

โครงการปกติ 138 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 55 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงการสหกิจศึกษา 138 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 55 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงการสหกิจศึกษา 138 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต