หลักสูตรสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

Bachelor of Science Program in Business Statistics and Insurance

default-logo2

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
หมวดที่ 9 ภาคผนวก