หลักสูตรสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

Bachelor of Science Program in Business Statistics and Insurance

default-logo2

ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์หลักสูตรใหม่ 2558 รหัสหลักสูตร 58040534 (ASB)

โครงการปกติ 138 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040713111 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ, 3(3-0)
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080103012 การอ่าน 1, 3(3-0)
080103013 การอ่าน 2, 3(3-0)
080103014 การเขียน 1, 3(3-0)
080103015 การเขียน 2, 3(3-0)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต, 3(3-0)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล, 3(3-0)
080303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
080303501 บาสเกตบอล, 1(0-2)
080303502 วอลเลย์บอล, 1(0-2)
080303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
080303504 ลีลาศ, 1(0-2)
080303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 55 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 55 หน่วยกิต
040203101 คณิตศาสตร์ 1, 3(3-0)
040203102 คณิตศาสตร์ 2, 3(3-0)
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์, 3(3-0)
040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ, 3(3-0)
040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น, 3(3-0)
040513103 สถิติวิเคราะห์ 1, 3(3-0)
040513104 สถิติวิเคราะห์ 2, 3(3-0)
040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น, 3(3-0)
040513106 ทฤษฎีสถิติ 1, 3(3-0)
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง, 3(3-0)
040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1, 3(2-3)
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย, 3(3-0)
040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย, 3(3-0)
040533103 การวิจัยดำเนินงาน, 3(3-0)
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ, 3(3-0)
040533105 การวิจัยเชิงธุรกิจ, 3(3-0)
040533106 โครงงานพิเศษ 1, 1(0-2)
040533107 โครงงานพิเศษ 2, 3(0-6)
080203850 การบัญชีเบื้องต้น, 3(3-0)
กลุ่มวิชาชีพ 45 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการประกันภัย 6 หน่วยกิต
040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น, 3(3-0)
040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย, 3(3-0)
040533207 ตัวแบบความเสียหาย, 3(3-0)
040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์, 3(3-0)
040533209 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย, 3(3-0)
040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย, 3(3-0)
กลุ่มวิชาสถิติธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 หน่วยกิต
040203201 สมการเชิงอนุพันธ์, 3(3-0)
040513107 การวางแผนการทดลอง, 3(3-0)
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1, 3(3-0)
040513114 สถิติเชิงคำนวณ, 3(3-0)
040513202 ทฤษฎีสถิติ 2, 3(3-0)
040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง, 3(3-0)
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ, 3(3-0)
040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ, 3(3-0)
040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์, 3(3-0)
040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2, 3(2-3)
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513403 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ, 3(2-3)
040513405 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางสถิติ, 3(2-3)
040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ, 3(2-3)
040513407 เหมืองข้อมูล, 3(2-3)
040513503 การบริหารคุณภาพ, 3(3-0)
040533301 การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ, 3(3-0)
040533302 การประยุกต์สถิติทางการตลาด, 3(3-0)
040533303 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, 3(3-0)
040533306 เศรษฐศาสตร์การเงิน, 3(3-0)
040533307 อนุกรมเวลาการเงิน, 3(3-0)
040533308 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักสถิติ, 3(3-0)
040533309 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน, 3(3-0)
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท, 3(3-0)
040533201 การประกันชีวิต, 3(3-0)
040533202 การประกันวินาศภัย, 3(3-0)
040533203 สถิติประกันชีวิต, 3(3-0)
040533204 สถิติประกันวินาศภัย, 3(3-0)
040533304 การเงินธุรกิจ, 3(3-0)
040533305 เศรษฐมิติเบื้องต้น, 3(3-0)
080203820 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, 3(3-0)

วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต
040533900 การฝึกงาน, 0(0-240)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)
XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)

โครงการสหกิจศึกษา 138 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040713111 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ, 3(3-0)
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080103012 การอ่าน 1, 3(3-0)
080103013 การอ่าน 2, 3(3-0)
080103014 การเขียน 1, 3(3-0)
080103015 การเขียน 2, 3(3-0)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต, 3(3-0)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล, 3(3-0)
080303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
080303501 บาสเกตบอล, 1(0-2)
080303502 วอลเลย์บอล, 1(0-2)
080303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
080303504 ลีลาศ, 1(0-2)
080303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 55 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 55 หน่วยกิต
040203101 คณิตศาสตร์ 1, 3(3-0)
040203102 คณิตศาสตร์ 2, 3(3-0)
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์, 3(3-0)
040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ, 3(3-0)
040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น, 3(3-0)
040513103 สถิติวิเคราะห์ 1, 3(3-0)
040513104 สถิติวิเคราะห์ 2, 3(3-0)
040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น, 3(3-0)
040513106 ทฤษฎีสถิติ 1, 3(3-0)
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง, 3(3-0)
040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1, 3(2-3)
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย, 3(3-0)
040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย, 3(3-0)
040533103 การวิจัยดำเนินงาน, 3(3-0)
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ, 3(3-0)
040533105 การวิจัยเชิงธุรกิจ, 3(3-0)
040533106 โครงงานพิเศษ 1, 1(0-2)
040533107 โครงงานพิเศษ 2, 3(0-6)
080203850 การบัญชีเบื้องต้น, 3(3-0)
กลุ่มวิชาชีพ 45 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการประกันภัย 6 หน่วยกิต
040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น, 3(3-0)
040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย, 3(3-0)
040533207 ตัวแบบความเสียหาย, 3(3-0)
040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์, 3(3-0)
040533209 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย, 3(3-0)
040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย, 3(3-0)
กลุ่มวิชาสถิติธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 หน่วยกิต
040203201 สมการเชิงอนุพันธ์, 3(3-0)
040513107 การวางแผนการทดลอง, 3(3-0)
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1, 3(3-0)
040513114 สถิติเชิงคำนวณ, 3(3-0)
040513202 ทฤษฎีสถิติ 2, 3(3-0)
040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง, 3(3-0)
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ, 3(3-0)
040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ, 3(3-0)
040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์, 3(3-0)
040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2, 3(2-3)
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513403 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ, 3(2-3)
040513405 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางสถิติ, 3(2-3)
040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ, 3(2-3)
040513407 เหมืองข้อมูล, 3(2-3)
040513503 การบริหารคุณภาพ, 3(3-0)
040533301 การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ, 3(3-0)
040533302 การประยุกต์สถิติทางการตลาด, 3(3-0)
040533303 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, 3(3-0)
040533306 เศรษฐศาสตร์การเงิน, 3(3-0)
040533307 อนุกรมเวลาการเงิน, 3(3-0)
040533308 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักสถิติ, 3(3-0)
040533309 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน, 3(3-0)
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท, 3(3-0)
040533201 การประกันชีวิต, 3(3-0)
040533202 การประกันวินาศภัย, 3(3-0)
040533203 สถิติประกันชีวิต, 3(3-0)
040533204 สถิติประกันวินาศภัย, 3(3-0)
040533304 การเงินธุรกิจ, 3(3-0)
040533305 เศรษฐมิติเบื้องต้น, 3(3-0)
080203820 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, 3(3-0)

วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต
040533900 การฝึกงาน, 0(0-240)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)
XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)

โครงการสหกิจศึกษา 138 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
040713111 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ, 3(3-0)
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080103012 การอ่าน 1, 3(3-0)
080103013 การอ่าน 2, 3(3-0)
080103014 การเขียน 1, 3(3-0)
080103015 การเขียน 2, 3(3-0)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต, 3(3-0)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล, 3(3-0)
080303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
080303501 บาสเกตบอล, 1(0-2)
080303502 วอลเลย์บอล, 1(0-2)
080303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
080303504 ลีลาศ, 1(0-2)
080303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 58 หน่วยกิต
040203101 คณิตศาสตร์ 1, 3(3-0)
040203102 คณิตศาสตร์ 2, 3(3-0)
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์, 3(3-0)
040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ, 3(3-0)
040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น, 3(3-0)
040513103 สถิติวิเคราะห์ 1, 3(3-0)
040513104 สถิติวิเคราะห์ 2, 3(3-0)
040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น, 3(3-0)
040513106 ทฤษฎีสถิติ 1, 3(3-0)
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง, 3(3-0)
040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1, 3(2-3)
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย, 3(3-0)
040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย, 3(3-0)
040533103 การวิจัยดำเนินงาน, 3(3-0)
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ, 3(3-0)
040533105 การวิจัยเชิงธุรกิจ, 3(3-0)
040533901 เตรียมสหกิจศึกษา, 1(0-15)
040533902 สหกิจศึกษา, 6(0-270)
080203850 การบัญชีเบื้องต้น, 3(3-0)
กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท, 3(3-0)
040533201 การประกันชีวิต, 3(3-0)
040533202 การประกันวินาศภัย, 3(3-0)
040533203 สถิติประกันชีวิต, 3(3-0)
040533204 สถิติประกันวินาศภัย, 3(3-0)
040533304 การเงินธุรกิจ, 3(3-0)
040533305 เศรษฐมิติเบื้องต้น, 3(3-0)
080203820 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, 3(3-0)
กลุ่มวิชาการประกันภัย 6 หน่วยกิต
040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น, 3(3-0)
040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย, 3(3-0)
040533207 ตัวแบบความเสียหาย, 3(3-0)
040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์, 3(3-0)
040533209 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย, 3(3-0)
040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย, 3(3-0)
กลุ่มวิชาสถิติธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หน่วยกิต
040203201 สมการเชิงอนุพันธ์, 3(3-0)
040513107 การวางแผนการทดลอง, 3(3-0)
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1, 3(3-0)
040513114 สถิติเชิงคำนวณ, 3(3-0)
040513202 ทฤษฎีสถิติ 2, 3(3-0)
040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง, 3(3-0)
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ, 3(3-0)
040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ, 3(3-0)
040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์, 3(3-0)
040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2, 3(2-3)
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513403 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ, 3(2-3)
040513404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ, 3(2-3)
040513405 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางสถิติ, 3(2-3)
040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ, 3(2-3)
040513407 เหมืองข้อมูล, 3(2-3)
040513503 การบริหารคุณภาพ, 3(3-0)
040533301 การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ, 3(3-0)
040533302 การประยุกต์สถิติทางการตลาด, 3(3-0)
040533303 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, 3(3-0)
040533306 เศรษฐศาสตร์การเงิน, 3(3-0)
040533307 อนุกรมเวลาการเงิน, 3(3-0)
040533308 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักสถิติ, 3(3-0)
040533309 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน, 3(3-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)
XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)