หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Master of Science Program in Applied Statistics

default-logo2

ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์หลักสูตรใหม่ 2542 รหัสหลักสูตร 425202 (MAST)

แผน ก 69 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 2-5 ปี

หมวดวิชาบังคับ 57 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการศึกษา 45 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
453411 วิธีการทางสถิติ, 3(3-0)
453412 แบบจำลองในการวิจัยดำเนินงาน, 3(3-0)
453413 ทฤษฎีสถิติ 1, 3(3-0)
453414 ทฤษฎีสถิติ 2, 3(3-0)
453415 การพยากรณ์เชิงสถิติ, 3(3-0)
453416 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ผล, 3(3-0)
453417 เทคนิคการจำลอง, 3(3-0)
453418 การวางแผนการสำรวจและวิเคราะห์ผล, 3(3-0)
วิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
453419 วิทยานิพนธ์, 12(99-99)

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
453451 หัวข้อพิเศษ 1, 3(0-9)
453452 หัวข้อพิเศษ 2, 3(0-9)
453453 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ, 3(3-0)
453454 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ, 3(2-3)
453455 การวิเคราะห์การถดถอย, 3(3-0)
453456 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา, 3(3-0)
453457 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ, 3(3-0)
453458 ตัวแบบเชิงเส้น, 3(3-0)
453459 สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์, 3(3-0)
453460 ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต์, 3(3-0)
453461 การควบคุมสินค้าคงคลัง, 3(3-0)
453462 การโปรแกรมเชิงเส้น, 3(3-0)
453463 การโปรแกรมจำนวนเต็ม, 3(3-0)
453464 การโปรแกรมพลวัต, 3(3-0)
453465 การโปรแกรมไม่เชิงเส้น, 3(3-0)
453466 ขบวนการเฟ้นสุ่ม, 3(3-0)
453467 การวิเคราะห์การตรวจตราข้อมูล, 3(3-0)
453468 การวิเคราะห์ข้อมูลแยกประเภท, 3(3-0)
453469 ทฤษฎีความเชื่อถือได้เชิงสถิติ, 3(3-0)