หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Master of Science Program in Applied Statistics

default-logo2

ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์หลักสูตรใหม่ 2542 รหัสหลักสูตร 425202 (MAST)

แผน ก 69 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 2-5 ปี

หมวดวิชาบังคับ 57 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการศึกษา 45 หน่วยกิต
วิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ : ข้อมูลหลักสูตรทางอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ