หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

Master of Science Program in Applied Statistics and Data Analytics

default-logo2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการ วิเคราะห์ข้อมูล คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร