ส่งคืนหนังสือห้องสมุด

นศ. ที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด และมีความประสงค์จะนำส่งคืน สามารถส่งหนังสือคืนห้องสมุดได้ที่ตู้คืนหนังสือหน้าสมุด โดยจะมี จนท. สำนักหอสมุด มาเก็บหนังสือทุกวัน

โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หากประสงค์จะขอ transcript และลาออก จะต้องนำส่งหนังสือคืนห้องสมุดก่อนงานทะเบียนจึงจะลาออกได้ค่ะ

https://injan.kmutnb.ac.th/patroninfo?fbclid=IwAR0uWLHB12_-bFNtUtvQECJFPdV-Zr6McFE8dV9HRdxfKVWo-yllhVDYERw