สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

sahakit-430x280

ปรัชญาสหกิจศึกษา การจัดการการศึกษาในระดับที่สร้างวิชาชีพให้แก่บัณฑิต รวมทั้งการเตรียมพร้อมให้บัณฑิตมีความพร้อมสู่การทำงานในสภาวะการณ์ที่เป็นจริง ตามสาขาวิชาชีพของตน….

ดาวน์โหลด