หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (ปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

Bachelor of Science Program in Statistical Data Science and Analytics

default-logo2

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
หมวดที่ 9 ภาคผนวก