ร่วมแสดงความยินดีกับ ขนิษฐา ตลอดภพ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

🙋‍♀️🙋‍♂️ขอเชิญพี่น้อง Graduate Stat_KMUTNB ร่วมแสดงความยินดีกับ 👉ขนิษฐา ตลอดภพ 👈
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ❣ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
และ ❣ ศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
💁ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายเรื่อง
📗”Mixed Moving Average – Modified Exponential
Weighted Moving Average control chart for process mean detecting”
📕การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Advances in Science, Engineering and Technology (ICASET-2021)
📘 ณ Puducherry ประเทศอินเดีย ในรูปแบบออนไลน์
🗓ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2564
#ปโท #ปเอก #ปโท_เอกสถิติ #Stat_KMUTNB #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #เรียนต่อปริญญาโท #เรียนต่อปริญญาเอก #Phd #Stat #statistics #KMUTNB