รายละเอียดของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

 

 

 

รายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

หลักสูตร และจำนวนหน่วยกิต