รับสมัครนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่ม ในรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจในรายวิชา 040003003 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Computer Programming for Startup)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมในรายวิชาดังรายการด้านล่าง

สามารถติดต่อสมัครลงทะเบียนเรียนได้ที่

ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อีเมล: peerapong.p@sci.kmutnb.ac.th