รับสมัครทุนช่วยเหลือ ทุนช่วยเหลือสําหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

🚩รับสมัครทุนช่วยเหลือ ทุนช่วยเหลือสําหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) รับสมัครทุกระดับชั้น ป.ตรี ป.โท และ ป. เอก นักศึกษาคนใดสนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน google class room ตาม link ==> https://classroom.google.com/c/Mzg2NDEzNTYxNDAz?cjc=fcmsenw
🧐หากใครมีข้อสงสัยสามารถ inbox มาทาง FB ภาควิชาสถิติประยุกต์ หรือ รายละเอียด Q&A ใน classroom
❗️❗️ ใบสมัครทุนการศึกษาสามารถ download ได้ในหน้า website คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ ใน classroom ข้างต้น
หมดเขตยื่นใบสมัคร วันที่ 24 กันยายน 2564❗️