รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนบุญรอด พัฒนานิสิตนักศึกษา”

🎯รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนบุญรอด พัฒนานิสิตนักศึกษา”
นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครทุนการศึกษาได้
ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2564
รายละเอียด ใบสมัครทุน และช่องทางการส่ง
👉👉https://classroom.google.com/c/MzA2NDk4NDc5ODc4?cjc=xesks5o👈👈