[รับสมัครงาน] เมืองไทยประกันชีวิต

รายละเอียดงาน

1. ศึกษากระบวนการและรวมรวม Requirement ตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อจัดเตรียมแผนในการพัฒนาโครงการการ/ระบบที่เหมาะสม
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาโครงการ โปรแกรมและระบบต่าง ๆ
3. ออกแบบและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อตกลงในการพัฒนาโครงการ/ระบบ
4. บริหารการจัดการความต้องการที่เปลี่ยนแปลง (Change Requirement) แบะวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขี้น
5. ตรวจสอบ ทดสอบ และควบคุมการพัฒนาโครงการ/ระบบให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ
6. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติ
1. คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาประกันชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
– มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ และพร้อมปรับปรุงการทำงานให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
– มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
– กล้าเผชิญปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

โดยสามารถส่ง CV มาที่เมลล์ Karan_K@muangthai.co.th ครับ